Vad gäller för fönsterbyte för k-märkta byggnader?

Bor du i en byggnad som är ”K-märkt” finns flera lagar att ta hänsyn till vid renovering. I denna artikel svarar vi på frågan – vad gäller för fönsterbyte för k-märkta byggnader?

”K-märkt” har bred innebörd

Det är främst privatpersoner och de som inte är helt insatta i de olika begreppen som nämner att en byggnad är K-märkt. Begreppet är nämligen brett och har i sig själv inte direkt juridisk innebörd. Det är däremot ett samlingsbegrepp för de lagskydd som på något sätt skyddar och bevarar byggnader utifrån dess kulturhistoriska intresse. 

Är en byggnad K-märkt innebär det alltså att byggnaden kan skyddas av olika lagar och regler. Det kan exempelvis finnas regleringar i detaljplanen hur byggnaden får ändras men även mer detaljerat skydd. 

Plan- och bygglagen anger riktning

Det är i plan- och bygglagen riktlinjerna kan hittas kring renovering av fönster. 

10 § - Anger att de ändringar som sker måste ske ”varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas”.  Man ska även ta tillvara byggnadens ”historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden”

12 § Byggnader som anses vara särskilt värdefulla utifrån värden som nämns paragrafen ovan ”får inte förvanskas”.

13 § Även underhållet ska anpassas efter historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga synpunkter. 

Hör med stadsbyggnadskontoret

Som paragraferna visar ovan är det inte glasklart var gränsen går gällande vad man får och inte får göra. Det absolut bästa är att höra med stadsbyggnadskontoret som är ansvarig i frågan. Man kan komma med förslag gällande ändringar och renoveringar och av dem få ett svar om detta kan genomföras eller inte. Att tolka lagen på egen hand och chansa har vid flera tillfällen visat sig vara fel väg att gå. 

Exempel då fönsterbyte fick åtgärdas

I augusti 2016 rapporterade SVT om hembygdsföreningen i Kåge som hade bytt fönster på deras lilla hembygdsgård. De hade däremot inte tänkt på att byggnaden var Q-märkt (K-märkt i vardagligt tal) och att fönster därmed inte fick bytas utan stor hänsyn till byggnadens historia. 

Det slutade med att den lilla föreningen blev tvungna att böta 12 000 kr samt att de sedan var tvungna att sätta in fönster som uppfyllde kraven. Detta till en kostnad på 140 000 kr. Det var efter att Skellefteå museum gjorde ett tillsynsbesök som ärendet lyftes upp och straffet lades på föreningen. Till föreningens försvar nämns att de inte visste att byggnaden var Q-märkt när de köpte den. Det är däremot köparens hela ansvar att ha koll på detta.

23 Dec 2019